Think Again คิดใหม่ เพื่อเมืองที่ดีกว่า

01/03/2022

ปัญหาที่มีอยู่ในเมืองนั้นมีมากมาย ทั้งรถติด น้ำท่วม มลพิษทางเสียงและทางอากาศ การขาดพื้นที่สีเขียว ขาดขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ การจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้คงต้องเริ่มต้นจากกระบวนการคิดอย่างพิถีพิถัน แล้วการคิดใหม่หรือ think again จะสามารถใช้กับเรื่องเมืองของเราได้อย่างไรบ้าง ชวนทุกท่านมาตั้งคำถามและชวนมองเมืองในมุมมองใหม่ เพราะปัญหาในเมืองของเราต้องอาศัยการคิดใหม่ ทำใหม่ ในการขับเคลื่อนไปข้างหน้า วันนี้ The Urbanis จะชวนคุณมาติดตามการบรรยายจากกระบวนวิชาโลกรอบสถาปัตยกรรมปี 5 นำเสนอโดย รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จากกลุ่ม Betther Bangkok ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Think Again คิดใหม่ เพื่อเมืองที่ดีกว่า” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ชวนทุกท่านมาตั้งคำถามและชวนมองเมืองในมุมมองใหม่ เพราะปัญหาในเมืองของเราต้องอาศัยการคิดใหม่ ทำใหม่ ในการขับเคลื่อนไปข้างหน้า Challenges of the City ความท้าทายของเมือง  เวลาเรานึกถึงเมือง เรานึกถึงอะไร หลายคนอาจจะนึกถึงตึกระฟ้า รถไฟฟ้า ถนนหนทางต่างๆ แต่จริงๆแล้ว หัวใจของเมืองไม่ได้อยู่ที่สิ่งปลูกสร้าง ดังคำพูดของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ “What is […]

ยะลา เส้นทาง…สู่ความยั่งยืน

18/02/2022

วันนี้ The Urbanis ขอมาเล่าสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเมืองยะลาไปสู่ความยั่งยืน จากการบรรยายสาธารณะโลกรอบสถาปัตยกรรมผังเมือง ปี 5 ในหัวข้อ ยะลา เส้นทาง…สู่ความยั่งยืน โดย คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา และนายกสมาคมสันนิตบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หวนกลับสู่ความเจริญ: ยะลาหลังยุคแห่งความไม่สงบ เทศบาลนครยะลามีความเจริญทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมมาตั้งแต่อดีต แต่พอเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้น ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป ความไม่สงบนี้ได้สร้างความเสียหายให้ยะลาอย่างมาก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างคนในเมืองกลายเป็นสิ่งที่ถูกทำลาย คนในเมืองที่ต่างวัฒนธรรมกันก็รู้สึกเป็นอริกับคนในกลุ่มวัฒนธรรมอื่น ๆ สิ่งนี้ทำให้การพัฒนาเป็นไปได้ยากมาก อีกทั้งภาพลักษณ์ของเมืองยะลาก็แย่ลง ประชาชนทั้งภายในและภายนอกมองว่ายะลาเป็นเมืองอันตราย และคนภายนอกก็ไม่อยากมาเที่ยว คนภายในก็อยากจะย้ายไปอยู่ที่อื่น โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา สิ่งเหล่านี้ได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้ยะลาอย่างมาก รวมถึงทำให้ยะลาขาดทรัพยากรบุคคลเข้ามาช่วยพัฒนาเมือง อย่างไรก็ตามช่วงปี 59-60 เหตุการณ์ความไม่สงบก็เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น การพัฒนาเมืองยะลาจึงเข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟู (Recovery Phase ) การบริหารของเทศบาลนครยะลาในช่วงของการฟื้นฟู แบ่งได้ออกเป็น 3 กรอบนโยบายหลัก ๆ คือ การฟื้นฟูเมืองโดยใช้ต้นทุนเมือง การฟื้นฟูเมืองโดยใช้ยุทธศาสตร์ และการฟื้นฟูเมืองโดยใช้เทคโนโลยี การฟื้นฟูเมืองโดยใช้ต้นทุนเมือง กรอบนโยบายการฟื้นฟูเมืองโดยใช้ต้นทุนเมือง โดยยะลาไม่ได้มีนักการเมืองที่มีอำนาจมากพอที่จะเอางบประมาณจำนวนมากมาพัฒนาได้ ยะลาเลยต้องใช้ต้นทุนที่ตัวเองมีอยู่เพื่อพัฒนา ต้นทุนเมืองยะลามีอยู่ […]

ใครล้ำแดนใคร? รัฐศาสตร์ผังเมืองหรือผังเมืองในฐานะธรรมนูญการพัฒนา

15/02/2022

“ประเทศไม่ได้ Run ด้วยการด่านะ อย่าไปเข้าใจผิด ประเทศมัน Run ด้วยการติเพื่อก่อ” ในขณะที่วาทกรรม “ประเทศขับเคลื่อนด้วยการด่า” กำลังเป็นที่กล่าวขานถึงกันอย่างกว้างขวาง เหมือนว่า ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช จะไม่เห็นด้วยเช่นนั้น อาจารย์ทวิดาให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับโครงสร้างอำนาจ โครงสร้างความรับผิดชอบ และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกและองค์กรในสังคมเมือง โครงสร้างทางการเมืองเหล่านี้ประกอบกันขึ้นเป็นระบบที่คอยบริหารจัดการ พัฒนา และแก้ไขปัญหาในสังคม ในทำนองเดียวกันนั้น คำ “ติเพื่อก่อ” ที่ได้ถูกกล่าวขึ้นก็คือแนวทางการแก้ไข ที่ได้ถูกแบ่งปันและส่งต่อจากสมาชิกหนึ่งไปยังอีกสมาชิกหนึ่งในโครงสร้างทางการเมืองนั้นเอง ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาเมืองไม่ใช่แค่การออกแบบ วางแผน วางผัง และการคิดเครื่องมือแก้ปัญหา แต่เป็นการทำงานที่ต้องอาศัยศาสตร์ของการเมืองการปกครอง อาศัยกลไกของอำนาจที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ในสังคม ในจุดนี้ “รัฐศาสตร์ผังเมือง” จะต้องเป็นอีกศาสตร์ที่เข้ามามีส่วนสำหรับการทำงานด้านการพัฒนาเมือง เข้ามาทำงานร่วมกับงานด้านผังเมืองในทุก ๆ ส่วน จึงจะเกิดเป็นการพัฒนาที่มีหลักการรองรับและสามารถนำออกไปใช้ได้ในโครงสร้างการปกครองจริงของรัฐ กล่าวคือเป็น “ธรรมนูญ” ของการพัฒนา ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของรัฐศาสตร์และการผังเมืองอย่างรอบด้าน ในการบรรยายหัวข้อ “ใครล้ำแดนใคร? รัฐศาสตร์ผังเมืองหรือผังเมืองในฐานะธรรมนูญการพัฒนา” เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 โจทย์การพัฒนาแสนซับซ้อน ทำได้จริงหรือไม่ การพัฒนาเมืองในปัจจุบันมีแนวคิดและโจทย์ใหม่ […]

ฟื้นฟูเมืองเรื่องของพวกเรา

10/02/2022

วันนี้ The Urbanis จะชวนคุณมาอ่านเรื่องราวของกระบวนการฟื้นฟูพัฒนาเมือง จากการทำงานร่วมกันหลากหลายศาสตร์ เพื่อหาคำตอบว่าการผลักดันโครงการพัฒนาเมืองให้เกิดขึ้นจะต้องมีการทำงานอย่างไรบ้าง บทความนี้เป็นหนึ่งในการบรรยายสาธารณะโลกรอบสถาปัตยกรรมผังเมือง ปี 5 ในหัวข้อ ฟื้นฟูเมืองเรื่องของพวกเรา โดยทีมงานจากศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) ทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่ คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ รองผู้อำนวยการฝ่าย Urban Intelligence คุณปรีชญา นวราช รองผู้อำนวยการฝ่าย Urban Design and Development คุณธนพร โอวาทวรวรัญญู ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Urban Solunition and Operation คุณชยากรณ์ กำโชค ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Urban Communication และคุณสุภาพร อินทรภิรมย์ ผู้จัดการทั่วไป Urban General Management ปฐมบทการทำงานร่วมกันของสหศาสตร์ งานฟื้นฟูพัฒนาเมืองไม่เพียงแค่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องนำเอาความเชี่ยวชาญของสหศาสตร์มาปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์จริง รวมไปถึงส่วนสำคัญที่สุดของโครงการ นั่นคือการอาศัยแรงขับเคลื่อนจากประชาชน ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถผลักดันโครงการให้เกิดการพัฒนาได้ตั้งแต่ต้นจนสำเร็จ ด้วยเหตุนี้ […]

วิศวกรรมสร้างสรรค์กับการพัฒนาเมือง

03/02/2022

ในโลกที่เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถูกพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและต่อยอดอยู่เสมอ เมืองเองก็ต้องมีการปรับตัวให้ทันกับโลกยุคใหม่ คือการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์ของเมือง วิศวกรรมสร้างสรรค์จึงมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการพัฒนาเมืองที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองรุ่นใหม่และปัญหาเมืองใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เพราะโลกแห่งนวัตกรรมไม่เคยหยุดนิ่งเมืองจึงต้องไม่หยุดพัฒนา วันนี้ The Urbanis จะชวนคุณมาติดตามการบรรยายจากกระบวนวิชาโลกรอบสถาปัตยกรรมปี 5 นำเสนอโดย ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง รองกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาเมือง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมเสวนาในหัวข้อ “วิศวกรรมสร้างสรรค์สำหรับการพัฒนาเมือง” เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  อะไรคือวิศวกรรมสร้างสรรค์ ดร.เอกรินทร์ เปิดด้วยคำพูดของนักปรัชญาชาวกรีก เพลโต เมื่อสองพันปีที่แล้ว “Our need will be the real creator” ถอดความได้ว่า ความต้องการของเราเป็นตัวกำหนดว่าเราจะสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมา หรือความจำเป็นคือบ่อเกิดของนวัตกรรมนั่นเอง Creative engineering หรือวิศวกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วย ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) นวัตกรรม (Innovative) และวิศวกรรม (Engineering) โดยการกระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ มีกระบวนการสำคัญ […]

อสังหาริมทรัพย์ นวัตกรรมเมือง และการพัฒนาที่ยั่งยืน

27/01/2022

หากเราพูดถึงการพัฒนาเมือง อีกหนึ่งภาคส่วนที่มีความสำคัญต่อขับเคลื่อนเมืองในอนาคตที่มองข้ามไปไม่ได้ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีผลต่อการสร้างแรงผลักดันไปสู่การพัฒนาเมืองในวงกว้างโดยตรงนั้นคือภาคการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วันนี้ The Urbanis จะชวนคุณมาอ่านเรื่องราวของการทำงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นวัตกรรมเมืองและการพัฒนาที่ยั่งยืน ในมุมมองของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นำโดยคุณศารัตน์ นิศารัตน์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัทอนันดา ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด มาเล่าเรื่องราวในหัวข้อ “อสังหาริมทรัพย์ นวัตกรรมเมือง และการพัฒนาที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในกระบวนวิชาโลกรอบสถาปัตยกรรมปี 5 ทำเลที่ตั้ง หนึ่งในกลยุทธ์หลักของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้น จำกัด เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นผู้นำด้านที่อยู่อาศัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยคุณชานนท์ เรืองกฤตยา ปัจจุบันมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อยู่ 64 โครงการ กว่า 47,000 ยูนิต มูลค่ารวมกว่า 1.92 แสนล้านบาท ด้วยการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ รองรับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ ส่งผลให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในฐานะนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย หลายท่านอาจจะรู้จักบริษัทอนันดาในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยนวัตกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยที่ทันสมัย ที่มีการเดินทางที่สะดวกสบาย หนึ่งในวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่สำคัญของโครงการนั่นคือการเลือก “ทำเลที่ตั้ง” เป็นปัจจัยสำคัญของผู้บริโภคที่จะตัดสินใจซื้อเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้อดีหลายด้าน […]

สถาปัตยกรรมผังเมืองกับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

18/01/2022

วันนี้ The Urbanis ขอมาเล่าสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวทางวิชาชีพสถาปนิกผังเมือง จากการบรรยายสาธารณะโลกรอบสถาปัตยกรรมผังเมือง ปี 5 ในหัวข้อ มาตรฐานการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม โดย คุณแทนศร กรรมการผู้จัดการบริษัท เออเบิ้น รูม จำกัด และบริษัท ทรีดอท ดีไซน์ จำกัด ได้เข้ามาเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของผู้ที่ทำงานในด้านการพัฒนาเมืองมาราว 10 ปี ตั้งแต่ขอบเขตงานสถาปัตยกรรมผังเมือง มาตรฐานการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง ไปจนถึงประสบการณ์ของการก่อตั้งบริษัทพัฒนาเมืองและลักษณะทั่วไปของการเริ่มต้นให้บริการวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง พร้อมชี้ให้เห็นถึงโอกาสของเส้นทางในการประกอบวิชาชีพ ที่มีความท้าทายรออยู่ในอนาคต สถาปนิกผังเมือง กับขอบเขตงานสถาปัตยกรรมผังเมือง คุณแทนศรได้อธิบายถึงนิยามของวิชาชีพสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง โดยอ้างอิงตามกฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ปี 2549 ไว้ว่าเป็นวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบวางผังเพื่อสร้างสรรค์องค์ประกอบและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมือง ชุมชนเมือง ชุมชน และโครงการกลุ่มอาคารที่มีการใช้งานประเภทเดียวกันหรือหลายประเภท รวมถึงการวางผัง เพื่อกำหนดกิจกรรม พื้นที่ ขนาด ความหนาแน่น ความสูง ที่โล่งหรือที่ว่างระหว่างอาคาร และโครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในพื้นที่ดังกล่าว งานสถาปัตยกรรมผังเมืองเป็นงานที่มีขนาดใหญ่ ตั้งแต่ระดับกลุ่มอาคารไปจนถึงระดับเมือง ซึ่งขอบเขตงานที่จำเป็นจะต้องให้สถาปนิกผังเมืองเข้าไปดูแลรับผิดชอบ มี 7 สิ่ง ดังนี้ 1) พื้นที่ที่มีการใช้บังคับผังเมืองรวมและจัดทำผังเมืองเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง2) […]

ความเกี่ยวข้องระหว่าง มนุษย์ วัฒนธรรม และธรรมชาติ ในงานภูมิสถาปัตยกรรม

11/01/2022

เมื่อกล่าวถึงงานออกแบบฟื้นฟูพัฒนาเมือง หนึ่งในสิ่งสำคัญพื้นฐานส่วนที่ขาดไม่ได้นั่นคืองานจัดการผืนแผ่นดินและที่ว่าง  บทบาทสำคัญของภูมิสถาปนิกที่เข้ามาช่วยพัฒนาเมือง วันนี้ The Urbanis พามาส่องโครงการออกแบบที่ผสมผสานศาสตร์ของภูมิสถาปัตกรรมได้อย่างลงตัว โดยคุณธัชพล สุนทราจารย์ ประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แลนด์สเคปคอลลาโบเรชัน จำกัด จากการบรรยายสาธารณะโลกรอบสถาปัตยกรรมผังเมือง ปีที่ 5 ในหัวข้อ “Collaboration of Landscape Architects in multidisciplinary design projects” ภูมิสถาปัตยกรรม ความเกี่ยวข้องระหว่าง คน วัฒนธรรม และธรรมชาติ  เมื่อกล่าวถึงวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา บุญค้ำ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาฯ ตั้งแต่ปี 2520 ได้เคยให้นิยามไว้ว่า ภูมิสถาปัตยกรรมเป็นวิชาชีพด้านการออกแบบและวางแผนกายภาพที่เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะ เช่นเดียวกับสถาปัตยกรรมและการผังเมือง  ภูมิสถาปัตยกรรมนำปัจจัยทางศิลปะ ธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์ และสังคมวิทยา มาบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดผืนแผ่นดินและที่ว่าง เพื่อความปลอดภัย ความผาสุกและสวัสดิภาพของมนุษย์ โดยยึดหลักการพิทักษ์ผืนแผ่นดิน  คุณธัชพล เล่าว่า เมื่อเราพูดถึงภูมิสถาปัตยกรรม เราจึงนึกถึงการจัดการสิ่งที่อยู่ระหว่างสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติ เป็นการนำองค์ความรู้ต่างๆ มาช่วยทำให้ คน […]

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมกับการออกแบบพัฒนาเมือง

07/01/2022

“เมือง” คืออะไร?  “เมือง” คืออะไร การตั้งคำถามเล็กๆ โดย อ.ธานี ในช่วงเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา เพื่อทดสอบการรับรู้ (perception) คำว่าเมือง จากผู้คนประมาณ 50 คน ทั้งการสัมภาษณ์และการพูดคุยเล็กๆ คำตอบที่ได้ออกมา ปรากฏกลุ่มที่นิยามคำว่าเมืองจากผู้คนอยู่ 4 กลุ่มคำสำคัญ คนกลุ่มแรกตอบว่าเมือง ก็คือเมือง อ.ธานี ได้วิเคราะห์ให้เราฟังในฐานะนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ว่านั่นเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นได้ว่าผู้คนจำนวนมากอาจไม่ได้รู้สึกถึง หรือมีการรับรู้ถึงเมืองเลย ในขณะเดียวกันคนกลุ่มที่สองให้คำตอบว่าเมือง คือกรุงเทพฯ สะท้อนว่าการรับรู้ของคนกรุงเทพฯ ในประเทศไทยคนนึกถึงกรุงเทพฯ ว่าเป็นเมือง คนกลุ่มที่สามตอบว่าเมือง คืออาคาร ห้างสรรพสินค้า รถติด และคนกลุ่มที่สี่มีจำนวนน้อยที่สุด ตอบว่าเมือง คือ ความแออัด หนาแน่น รีบ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่าคนทั้งสี่กลุ่มมีการรับรู้ถึงเมืองที่แตกต่างกัน มีความคิดเรื่องเมืองหลากหลาย โดยจัดกลุ่มเอาไว้ 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่หนึ่งและสอง กลุ่มที่ตอบว่าเมืองคือเมือง และเมืองคือกรุงเทพฯ คือกลุ่มที่อาจไม่ได้รับรู้คำว่าเมืองอยู่ในหัว ไม่มีรายละเอียดและการเปรียบเทียบสิ่งโดยรอบ ในขณะที่คนกลุ่มที่สามและสี่ นึกถึงภาพจำ รายละเอียดที่เกิดขึ้นในความเป็นกรุงเทพฯ […]

ปืน เชื้อโรค เหล็กกล้า กับดาต้าเมือง

05/01/2022

“ทำไมคนผิวขาวอย่างคุณถึงพัฒนาสินค้าได้มากมายและส่งมายังนิวกินีแต่พวกเราคนผิวดำมีสินค้าเพียงน้อยนิดเป็นของเราเอง” — จาเร็ด ไดมอนด์ คำถามเมื่อ พ.ศ.2515 ของยาลี นักการเมืองและนักเคลื่อนไหวชาวปาปัวนิวกินี ได้จุดประกายให้จาเรต ไดมอนด์ เขียนหนังสือ “ปืน เชื้อโรค และเหล็กกล้า ชะตากรรมของสังคมมนุษย์” ขึ้นใน พ.ศ.2540 ในหนังสือดังกล่าว เขาได้วิพากษ์ถึงเหตุผลในความเหนือกว่าของชาวยูเรเชียและแอฟริกาเหนือ ที่ทำให้พวกเขาสามารถยึดครองผลประโยชน์จากผู้คนที่เหลือบนโลก ไดมอนด์เสนอว่าความเป็นสังคมเกษตรกรรมตั้งแต่สมัยโบราณทำให้กลุ่มอารยธรรมนี้พัฒนาเทคโนโลยีและวิถีชีวิตที่แข็งแกร่ง คนกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงปืน เชื้อโรค และเหล็กกล้า ซึ่งต่างก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เอาชนะคนกลุ่มอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยมีปืนอยู่ในฐานะกำลังรบ เชื้อโรคอยู่ในฐานะสิ่งสร้างภูมิคุ้มกัน และเหล็กกล้าอยู่ในฐานะเทคโนโลยีที่สนับสนุนจักรวรรดินิยมในการล่าอาณานิคม จากการบรรยายเรื่อง “ปืน เชื้อโรค เหล็กกล้า กับดาต้าเมือง” เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2564 บรรยายโดยคุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ รองผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) ฝ่าย Urban Intelligence คุณอดิศักดิ์นำเสนอความสัมพันธ์ระหว่าง เชื้อโรค พัฒนาการ และระบบการบริหารจัดการเมือง  พร้อมทั้งชี้ให้เห็นความสำคัญของการใช้ข้อมูลเข้ามาประยุกต์เพื่อการบริหารจัดการเมืองในปัจจุบันที่มีความซับซ้อน ให้เกิดการคลี่คลายและวางแผนแก้ไขปัญหาได้ โรคระบาดอยู่คู่อารยธรรม เชื้อโรค เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ถูกกล่าวถึงในหนังสือของไดมอนด์ […]

1 2